Pravidla soutěže

1. Pořadatel Soutěže

1. 1. Pořadatelem soutěže Společně otevíráme data je Fond Otakara Motejla, který spravuje Nadace Open Society Fund Praha, IČ: 476 11 804, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 170.

2. Užívané pojmy

2.1. Slova uvedená velkým písmenem mají pro účel Soutěže dále uvedený význam:

Soutěž: soutěž Společně otevíráme data.

Aplikace: veřejně dostupná softwarová aplikace, například webová či mobilní.

Soutěžící: fyzické osoby (včetně týmu) a právnické osoby, které splňují podmínky účasti v Soutěži dle čl. 5. těchto pravidel.

Výherce: soutěžící, kteří se umístí na 1. – 10. místě dle rozhodnutí Poroty.

Student: fyzická osoba studující střední, vyšší odbornou nebo vysokou školu včetně doktorského studia.

Zvláštní cena Fondu Otakara Motejla: ocenění aplikace, která nejlépe přispívá k přeměně veřejné správy na efektivní a transparentní službu občanům.

Zvláštní cena pro studentskou aplikaci: ocenění aplikace vytvořené Studentem anebo skupinou Studentů pro účely studia.

Hlavní cena: Výherce na prvním místě obdrží 20 000 Kč, Výherce na druhém místě 15 000 Kč, Výherce na třetím místě 10 000 Kč, Výherce Zvláštní ceny FOM obdrží 10 000 Kč; Výherce Zvláštní ceny pro studentskou aplikaci obdrží 10 000 Kč.

Vedlejší cena: věcné ocenění pro Výherce na čtvrtém až desátém místě v každé kategorii.

Otevřená data: data, která jsou dostupná na internetu ve strojově čitelné podobě, jejichž podmínky užití umožňují je volně využívat, a to včetně různých softwarových aplikací. Jsou zpřístupněna způsobem, který jejich využití neklade zbytečné technické či jiné překážky[1].

Odborný garant - Fórum pro otevřená data (Univerzita Karlova v Praze – Matematicko-fyzikální fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta informatiky a statistiky a Fond Otakara Motejla) zajišťuje odbornou a technickou kompetentnost soutěže.

Porota: skupina hodnotitelů Aplikací v Soutěži.

3. Účel a smysl Soutěže

3.1. Účelem je iniciovat vznik Aplikací využívajících otevřená data. Smyslem soutěže je rozvoj a zkvalitnění služeb pro společnost a zviditelnění přínosu otevřených dat prostřednictvím příkladů dobré praxe.

3.2. Soutěž je založena na výběru nejlepší Aplikace Porotou dle stanovených kritérií (určených v čl. 6 těchto pravidel).

4. Časový rámec Soutěže

4.1. Soutěž se uskuteční v době od  1. 9. 2017 do 31. 10. 2017.

4.2. Oficiální přihlášení do soutěže je stanoveno do 31. 10. 2017 23:59 hod přes registrační formulář.

4.3. Pořadatel, Odborný garant a Porota vyhodnotí přijaté Aplikace Soutěžících do 14. 11. 2017. Porota vyhodnotí 10 nejlepších aplikací. Pořadatel rozhodne, které aplikaci udělí Cenu Fondu Otakara Motejla a má právo udělit jednu zvláštní cenu autorům aplikace z řad studentů

4.4. Slavnostní vyhlášení výsledků Soutěže a zveřejnění Výherců proběhne  21. 11. 2017. Pokud se Výherci nebudou moci zúčastnit slavnostního vyhlášení, budou o výsledcích Soutěže informování telefonicky (deset nejlepších) a prostřednictvím e-mailu. Výherci bude vyplacena Hlavní cena do 20 dnů ode dne vyhlášení výsledků Soutěže, a to na bankovní účet, který uvede pořadateli Soutěže v registračním formuláři při oficiálním přihlášení do Soutěže. Vedlejší cena bude předána při vyhlášení výsledků Soutěže či zaslána na adresu Výherce uvedenou v registračním formuláři (dle čl. 5.3.).

5. Podmínky účasti pro Soutěžící a parametry Aplikace

5.1. Jeden Soutěžící se může Soutěže zúčastnit s více Aplikacemi.

5.2. Soutěžící si může svobodně zvolit tematickou oblast, z které data pro tvorbu Aplikace použije.

5.3. Soutěžící se přihlásí do Soutěže vyplněním registračního formuláře na www.otevrenadata.cz včetně odeslání hypertextového odkazu na umístění Aplikace na internetu a uvedení zdroje dat do 31. 10. 2017 23:59 hod

5.4. Aplikace pro zařazení do Soutěže musí splňovat tyto podmínky:

a) musí být v českém jazyce

b) musí být nová či již existující avšak aktualizovaná, tzn. aplikace nebo její aktualizace musí být publikována v období listopad 2016 - říjen 2017. Aktualizovaná aplikace se musí výrazně lišit od předchozí verze.

c) musí použít otevřená data, tj. alespoň část funkcionality musí být postavena na otevřených datech. Pokud bude Aplikace postavena na datech nikoliv ve formátu Otevřených dat, musí Soutěžící alespoň část používaných dat publikovat jako Otevřená data, a to na stejném místě, jako je umístěna Aplikace, popř. na tomto místě uvést hypertextový odkaz na jejich umístění. Pokud bude Aplikace využívat data, která nejsou ve formátu Otevřených dat, musí se jednat o data veřejně dostupná, která lze pro účely Aplikace legálně využít, a jejichž podmínky užití umožňují Soutěžícímu legálně publikovat alespoň část používaných dat jako Otevřená data

d) musí splňovat znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů

e) musí umožňovat bezplatné užívání pro veřejnost alespoň v základní verzi

5.5. Všechny aplikace přihlášené do soutěže musí být v momentě přihlášení do soutěže funkční, volně použitelné a v případě mobilních aplikací ke stažení do mobilních zařízení bez omezení během hodnotícího období (od 31.10. - 15.11. 2017) a minimálně 3 měsíce po skončení soutěže. V případě, že tomu tak není, tak porota může vyloučit aplikaci ze soutěže.

5.6. Soutěžící musí spolu s registrací aplikace dodat i doplňkový materiál ( např. Word, PPT, PDF), který je buď dokumentem, souborem obrazových snímků, nebo videem (Youtube) popisující aplikaci, její funkce a využití a v případě aktualizované verze popisem nových odlišnosti oproti předchozí verzi.

5.7. Pokud není soutěžní Aplikace zdarma, musí soutěžící poskytnout členům odborné poroty v hodnotícím období, tedy od 31.10. - 15.11. 2017 dostatečný počet licencí, prémiových přístupů do soutěžní aplikace pro hodnocení.

6. Hodnocení

6.1. Odborná porota bude v hodnocení Aplikací sledovat tyto kritéria:

a) dopad - kritérium hodnotí, do jaké míry má aplikace skutečný dopad při řešení výzev, které slibuje řešit

b) inovace - kde kritérium hodnotí, do jaké míry řešení přináší významnou změnu oproti stávajícím řešením a/anebo je novým způsobem kombinuje

c) funkčnost - kde kritérium hodnotí, do jaké míry je aplikace funkční a ovladatelná, do jaké míry je uživatelské rozhraní intuitivní a přehledné a do jaké míry funguje aplikace tak, jak od ní uživatel očekává

d) využití otevřených dat - kde kritérium hodnotí jak významná jsou otevřená data pro její klíčové funkce, případně do jaké míry generuje nová otevřená data

6.2. Hodnocení aplikací je tříkolové a provádí jej Pořadatel Soutěže (Fond Otakara Motejla), Odborný garant (Fórum pro otevřená data) a Odborná porota. V prvním kole jsou všechny přihlášené aplikace hodnoceny Pořadatelem Soutěže a Odborným garantem, na základě čeho určí shortlist 10 kandidátů na vítěze. V druhém kole odborná porota individuálním hlasováním prostřednictvím online formuláře přidělí aplikacím v TOP10 dle hodnotících kritérií bodové hodnocení 1 - 5 bodů, kde 1 = nejhorší, 5 bodů = nejlepší. Ve třetím hodnotícím kole proběhne společné hodnocení poroty, kde dojde k určení finálního umístění vítězů soutěže. V případě shodného umístění rozhodne předseda poroty. Vítězné aplikace budou umístěny na www.otevrenadata.cz a alespoň jejich základní verze budou k dispozici zdarma.

7. Souhlasy a prohlášení Soutěžícího

7.1. Odesláním oficiální přihlášky dle čl. 5.3. Soutěžící prohlašuje, že souhlasí s těmito pravidly Soutěže a současně, že je autorem Aplikace nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových práv a práva na zveřejnění Aplikace, že data používaná Aplikací byla získána a použita v souladu s platnými právními předpisy ČR a že Aplikace svým fungováním neporušuje platné právní předpisy ČR, nezasahuje do práv třetích osob a je v souladu s dobrými mravy.

7.2. Odesláním oficiální přihlášky dle čl. 5.3. Soutěžící souhlasí s uveřejněním hypertextového odkazu na Aplikaci na webových stránkách www.otevrenadata.cz, www.motejl.cz a www.osf.cz včetně uvedení autora Aplikace.

7.3. Odesláním oficiální přihlášky formou webového formuláře dle čl. 5.3. Soutěžící poskytuje Pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce. Souhlas je poskytován pro účel organizace Soutěže na dobu trvání Soutěže a dále na dobu 1 roku po ukončení Soutěže. Souhlas je možné písemně odvolat ovšem s následky nemožnosti pokračování v Soutěži. Soutěžící má práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.4. Výherce se zavazuje, že v případě ocenění uvede v místě publikace Aplikace větu, že byla  oceněna v Soutěži Společně otevíráme data, pořádané Fondem Otakara Motejla.

7.5. Účastník soutěže se zavazuje v místě publikace Aplikace uvést hypertextový odkaz na Otevřená data, na základě kterých byla Aplikace vytvořena, popř. Otevřená data na tomto místě publikovat.

7.6. Pořadatel si vyhrazuje právo na uvedení fotografie Výherce včetně jeho jména a příjmení a zveřejnění jména organizace, jména a příjmení zástupce organizace a sídla organizace Výherce na sociálních sítích www.facebook.com a www.twitter.com a na stránkách www.otevrenadata.cz, www.motejl.cz, www.osf.cz a materiálech Fondu Otakara Motejla a Nadace Open Society Fund Praha.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Pořadatel si vyhrazuje právo nevybrat Výherce a výhru nevyplatit v případě, že ani jedna ze soutěžních Aplikací nesplní kritéria zadání.

8.2. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit Aplikaci ze Soutěže a zpětně odebrat titul z důvodu, že Aplikace neoprávněně zasahuje do cizích práv.

8.3 Soutěžící nese plnou odpovědnost za Aplikaci, kterou do Soutěže přihlásí. Pořadatel, Porota ani žádný z jejích členů nepřebírá odpovědnost za přihlášené Aplikace v žádném rozsahu. Pořadatel, Porota ani žádný z jejích členů neodpovídá za škodu, jinou formu újmy ani za porušení zákona způsobené Aplikací či Aplikacemi.

 


FÓRUM PRO OTEVŘENÁ DATA
Příloha Respekt 2017

Partneři projektu